Klient

Som klient hos Moltke-Leth

Som klient er du som udgangspunkt tilknyttet én advokat på kontoret. Advokaten varetager sagsbehandlingen - ofte i samarbejde med kontorets kompetente sagsbehandlere - og er altid orienteret om, hvorledes det forløber med din sag.

Vi lægger vægt på at holde dig orienteret om udviklingen i det arbejde, vi udfører for dig.

Sagsbehanding
Såfremt din sag vedrører andre sagsområder end de, der hører til den ansvarlige advokat, vil der være mulighed for at indhente rådgivning fra andre interne advokater med dette speciale.

Såfremt det er relevant, at der indhentes rådgivning fra andre rådgivere, eksempelvis om udenlandske retsforhold, drøftes en sådan opgave med klienten i forbindelse med valget af rådgiver.

Klienten er opdragsgiver for sådanne rådgivere, selvom fakturaen stiles til Moltke-Leth.

Vi er ikke ansvarlige for den af disse rådgivere ydede bistand.

Ansvar
Alle advokater hos Moltke-Leth er medlemmer af Det Danske Advokatsamfund og er underlagt Advokatsamfundets regler. Samtlige advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomheden, uagtet hvor denne er gennemført.

Kontorets ansvarsforsikring er tegnet hos Codan Forsikring, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.
Policenummer: 9006239703

Advokat Suzanne T. Estrup, Preventive Law, har dog police nr. 900 626 0133 hos Codan Forsikring A/S.

Vi er ansvarlige overfor vores klienter efter dansk rets almindelige regler. Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab. Moltke-Leth Advokaters forretningsbetingelser henviser til dansk ret og værneting i Danmark. Se mere under “Forretningsbetingelser”.

Habilitet
Når vi modtager en sag, vil vi først og fremmest undersøge, hvorvidt der foreligger et habilitetsproblem eller en interessekonflikt med en anden klient således, at vi er sikre på, at vi kan behandle sagen.

Såfremt du ikke har været klient hos os før, vil vi også bede dig om dokumentation for din identitet – dette for at opfylde kravene i loven om hvidvask.

Fortrolighed og tavshedspligt
Alle oplysninger, som vi modtager fra dig i forbindelse med vores bistand, er underlagt vores tavshedspligt som advokater og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.

Immaterielle rettigheder
Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Moltke-Leth tilhører Moltke-Leth medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Klient midler
Alle midler, som vore klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vor bankforbindelser, Danske Bank og Nykredit Bank.

Vi er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vor bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende.

Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er således som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige konti klienten har i det pågældende pengeinstitut. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside http://www.gii.dk

Vi vil, medmindre andet aftales med klienten, anvende vore sædvanlige bankforbindelser.

Afslutning af klientforhold eller sag
Klientforholdet ophører på tidspunktet, hvor:

• Den afsluttende faktura for bistanden udstedes
• På begæring af klienten.
• Hvis vi i en konkret sag ikke længere mener at kunne varetage sagen i klientens interesse

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning.

Klageadgang
Hvis vor bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordrer vi klienten til at kontakte den advokat, der er ansvarlig for klientforholdet. Vi vil så drøfte spørgsmålet og søge en mindelig løsning på spørgsmålet. Firmaet er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, herunder om klage til Advokatnævnet, http://www.advokatnaevnet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Moltke-Leth Advokater og/eller utilfredshed med en af Moltke-Leth Advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, http://www.advokatnaevnet.dk

Tilsyn
Alle advokater hos Moltke-Leth er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Desuden gælder de advokatetiske regler samt at alle advokater hos Moltke-Leth er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, se mere under klient.