Regler om hvidvask

Regler om hvidvask

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af
terrorisme

1. Lov om hvidvask
Den 26. juni 2017 trådte en ny lov om hvidvask og bekæmpelse af terrorisme i kraft.

Den nye lov om hvidvask indeholder ikke regler om risikovurdering og risikostyring. Med den nye lov ændres den gældende regulering fra at være primært regelbaseret til at blive mere risikobaseret. Virksomheden skal fokusere på indsatsen mod de egentlige risikoområder. Det er således op til virksomhederne at identificere og håndtere risici, så virksomhederne prioriterer ressourcer til områder med øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Virksomhederne skal derefter identificere og vurdere virksomhedens risici, herunder etablere procedurer til imødegåelse af risici og individuelt vurdere, om et kundeforhold kan kategoriseres som henholdsvis begrænset, almindelig eller øget risiko.

Lov om hvidvask er en udmøntning af dele af de seneste internationale standarder fra Financial Action Task Force og dele af 4. hvidvaskdirektiv.

2. Formålet
Lovens overordnede formål er at forebygge misbrug af danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask af penge og terrorfinansiering. Således er personer eller virksomheder, som har til sinde at hvidvaske eller finansiere terrorisme, bekendt med, at de personer og virksomheder, som er omfattet af hvidvaskloven, er underlagt en underretningspligt i tilfælde af mistanke, som ikke kan afkræftes.

Loven om hvidvask pålægger advokater og advokatvirksomheder at:

 • kende deres klienters identitet og således indhente og opbevare disse id-oplysninger,
 • være opmærksom på deres klienters aktivitet,
 • underrette Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i tilfælde af mistanke om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Herudover skal advokater og advokatvirksomheder udarbejde interne regler om klientlegitimation, indberetning, intern kontrol, risikovurdering, uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne mv.

3. Interne regler
Disse regler gælder for alle medarbejdere i Moltke Leth Advokater.

En væsentlig del af den rådgivning, som Moltke Leth Advokater yder, er omfattet af lov om hvidvask.

Alle medarbejdere skal derfor følge de procedurer, der er beskrevet i dette regelsæt, i alle relevante klientforhold nævnt i punkt 5.

De interne regler udleveres i forbindelse med ansættelse i Moltke Leth Advokater. Regelsættet udgør en del af medarbejderens ansættelsesvilkår og bør opbevares sammen med medarbejderens ansættelsesbevis. Medarbejderen skal skrive under på, at vedkommende læst regelsættet og vil efterleve dette.

4. Definition af hvidvask og finansiering af terrorisme
Ved hvidvask forstås ifølge hvidvaskloven:

 • uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse
 • uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse, eller
 • forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

Ved finansiering af terrorisme forstås ifølge lov om hvidvask som defineret i straffelovens § 114b, for så vidt angår handlinger omfattet af § 114.

Finansiering af terrorisme kan ske på baggrund af lovligt tilvejebragte midler.

5. Lovens anvendelsesområde
Lovens finder anvendelse, når virksomheder og personer yder bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner for klienter i forbindelse med:

a) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,
b) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver,
c) åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti,
d) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, e) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller
f) anden forretningsmæssig rådgivning.

Loven finder endvidere anvendelse, når advokaten på sin klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.

Uden for lovens område falder blandt andet straffesager og civile retssager, medmindre bistanden tillige omfatter rådgivning

6. Identifikation af klienten
Ved enhver etablering af klientforhold samt ved enhver sagsoprettelse skal medarbejderen sikre sig, at nedenstående oplysninger foreligger.

Medarbejderen skal tage en kopi af identifikationsoplysningerne, som skal opbevares på sagen. Der må ikke ydes rådgivning eller foretages transaktioner for klienten, før kravene til legitimation er opfyldt.

Almindelige krav til identifikation:

 • Klientens navn og CPR-nr. eller CVR-nr. For klienter, der ikke har CPR-nr. eller CVRnr., indhentes andet registreringsnummer, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. eller CVR-nr.

Dokumentationstyper:

 • Dokumentation skal som udgangspunkt ske ved aflevering af kopi af pas eller kørekort (fysiske personer) og ved indhentelse af opdateret udskrift fra Erhvervsstyrelsen (selskaber).
 • For udenlandske selskaber indhentes udskrift fra de relevante myndigheder i det pågældende land eller lignende dokumentation.
 • Hvis advokaten kender klienten særdeles godt, er det muligt at afgive en erklæring på sagen, om at advokaten kender klienten personligt. Dette vil bevirke, at hvidvaskkontrollen kan foretages efter den lempede procedure.
 • Indhentede oplysninger skal opbevares i mindst 5 år, jf. nærmere afsnit 7 nedenfor.

Særligt vedrørende virksomheder:

 • Ejer- og kontrolstrukturen skal fastlægges, og virksomhedens reelle ejere, f.eks. per-soner, der – enten direkte eller i flere led – ejer mere end 25 % af virksomheden, skal legitimeres, ligesom hvis de på anden måde udøver kontrol over et selskabs ledelse. Det betyder, at hvis der er 4 ejere med hver 25 %, skal ingen af dem legitimeres. I sådanne tilfælde anses den registrerede daglige ledelse for reelle ejere og skal legiti-meres efter de samme procedurer.
 • Hvis den, der henvender sig, handler på vegne af en anden, skal der indhentes id-op-lysninger såvel på den, der henvender sig, som på klienten (og dennes reelle ejer(e)), ligesom det skal fastslås, at den, der handler på vegne af en anden, er beføjet hertil.

Hvor klienten er en fysisk person, skal klienten sammen med anmodningen om fremsendelse af hvidvaskdokumentation informeres om de regler, der gælder for behandling af personop-lysninger, med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. hvidvask-lovens § 16, stk. 1. a

7. Opbevaring af identitetsoplysninger mv.
Identitetsoplysningerne skal opbevares i mindst 5 år, efter at klientforholdet er ophørt. Dokumenter og registreringer angående transaktioner skal opbevares i 5 år regnet fra transaktionens gennemførelse.

Oplysninger vedrørende fysiske personer skal slettes, når der er forløbet 5 år fra afslutningen af den sag, hvortil oplysningerne blev indhentet. Sletningen skal angå samtlige kopier af op-lysningerne, uanset om disse findes i fysisk eller digital form.

Oplysningerne må ikke anvendes til andre formål end advokatvirksomhedens opfyldelse af pligterne efter loven.

8. Undersøgelses- og underretningspligt
Generel undersøgelsespligt:

Medarbejderne skal være opmærksomme på aktiviteter, som på grund af deres karakter kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Navnlig skal medarbejderne være opmærksomme på komplekse og usædvanligt store transaktioner og transaktionsmønstre, der set i forhold til klienten er usædvanlige, herunder f.eks. transaktioner, der er usædvanligt store i forhold til klientens økonomi.

Finanstilsynet har udstedt en bekendtgørelse om lande og territorier, hvor der er særlig risi0 for hvidvask og terrorfinansiering (bekendtgørelse nr. 1347/2010).

Konkret mistanke:
Mistanke om hvidvask af penge kan begrundes i forskellige omstændigheder, f.eks. følgende ”indikatorer”:

 • Klienten ønsker at foretage betaling af købesummer eller andre beløb, der indgår i en aftale eller transaktion, med kontanter, der afleveres på Moltke Leth Advokater’s kontor.
 • Klienten er uvillig til at opgive normale og tilstrækkelige oplysninger ved etablering af klientforholdet, herunder ved åbning af klientkonto, eller klienten giver falske oplysninger.
 • Klienten ønsker at indsætte kontanter i adskillige omgange på klientkonto, hvor det enkelte beløb ikke er bemærkelsesværdigt, men hvor summen af indbetalinger er betydelig.
 • Enhver betydelig transaktion med kontanter eller værdipapirer, hvor køber eller sæl-ger er ukendt, eller hvor transaktionens størrelse, karakter eller hyppighed forekommer usædvanlig.
 • Klienten handler ikke på egne vegne eller er uvillig til at oplyse om midlernes rette ejer eller oprindelse.
 • Større eller usædvanlige transaktioner, der tilsyneladende ikke har et økonomisk eller indlysende lovligt formål.
 • Pludselig betaling af større gæld.
 • Atypiske betalingsveje eller sikkerhedsstillelser.
 • Markante over/underfaktureringer (f.eks. ved samarbejde med køberen af et aktiv, der herefter opnår en hvidvasket fortjeneste).
 • Iøjnefaldende betalinger af bod/erstatning ved misligholdelse af kontrakter.
 • Transaktioner med skattelylande eller lande, hvorfra det kan være vanskeligt at få kon-troloplysninger.
 • Atypiske apportindskud ved selskabsstiftelse og kapitalforhøjelser.

Medarbejderens handlepligt:
Hvis en medarbejder har mistanke om eller har kendskab til faktorer, der kan give anledning til mistanke om, at en transaktion har eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, skal medarbejderen straks orientere den ansvarlige partner.

Den ansvarlige partners handlepligt:
Efter at den ansvarlige partner gennem en medarbejder eller ad anden vej har fået mistanke om, at en transaktion har eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, skal vedkommende undersøge omstændighederne nærmere.

Hvis mistanken om hvidvask efter den nævnte undersøgelse ikke kan afkræftes, skal den an-svarlige partner omgående underrette Advokatsamfundet eller SØIK.

Undtagelse fra underretningspligten:
Loven undtager advokater fra at indberette oplysninger, som modtages fra eller indhentes om en klient i forbindelse med, at advokaten fastslår den pågældende klients retsstilling eller for-svarer eller repræsenterer denne i en retssag, en sag ved Landsskatteretten eller en sag ved en voldgiftsret. Dette gælder, uanset om informationer modtages før, under eller efter retssagen eller i forbindelse med fastlæggelsen af klientens retsstilling.

9. Kontrol:
Moltke Leth Advokater vil kontrollere, at medarbejderne i Moltke Leth Advokater efterlever nærværende regelsæt, når der findes anledning hertil.

10. Ansvar
Overtrædelse af reglerne i hvidvaskloven straffes med bøde, der kan pålægges advokatvirk-somheden som sådan. Ved særlig grove eller omfattende forsætlige overtrædelser kan straffen stige til fængsel i op til 6 måneder.

11. Spørgsmål og kontaktadresser
Spørgsmål vedrørende en konkret transaktion skal rettes til advokat Henrik Holmblad, og i dennes forfald advokat Vibeke Samuelsen.

Indberetning af en konkret sag foretages af Advokat Henrik Holmblad.

Indberetning kan ske til:

 • Advokatsamfundet, 33 96 97 98, e-mail samfund@advokatsamfundet.dk, eller
 • Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Kampmannsgade 1, 1604 København V, tlf.: 72 68 90 00, under-retninger gives via https://hvidvask.politi.dk/login.aspx, e-mail: fiu@politi.dk.