Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for den juridiske bistand samt øvrige ydelser, som vi hos Moltke-Leth påtager os overfor klienten, medmindre andet er aftalt.

Kort præsentation
Hos Moltke-Leth yder vi professionel og bred rådgivning med forståelse for klientens konkrete og fremtidige behov for bistand. I et rådgivningsforløb lægger vi afgørende vægt på forholdet til klienten og søger derfor at indgå og opretholde en uformel og åben kommunikation med klienten under hele sagsforløbet.

Sagens modtagelse
Ved modtagelsen af en sag fra klienten sikrer vi os, at der ikke foreligger interessekonflikt eller inhabilitet inden vi endeligt påtager os opgaven. Moltke-Leth har i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom udarbejdet et internt regelsæt, som fastlægger de procedurer, som skal følges ved vurdering om der foreligger en interessekonflikt. Rådgivning af en klient forhindrer dog ikke, at Moltke-Leth, med respekt for gældende interessekonfliktsregler, kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens.

Alle advokater hos Moltke-Leth er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Moltke-Leth er undergivet reglerne i Hvidvaskningsloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.

Fortrolighed
Hos Moltke-Leth er klienten sikret fuld fortrolighed og loyalitet. Alle advokater og medarbejdere er pålagt tavshedspligt og er derved forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af eller om klienten fortroligt.
Alle advokater og medarbejdere hos Moltke-Leth er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Ophavsret
Hos Moltke-Leth får klienten de nødvendige rettigheder til det konkrete materiale, som Moltke-Leth udarbejder i forbindelse med en sag. Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til materialet og arbejdet udviklet, designet, produceret eller på anden måde udviklet, af Moltke-Leth, tilhører dog som udgangspunkt Moltke-Leth, medmindre andet er aftalt.

Honorar
Beregning af vores honorar sker med udgangspunkt i medgået tid og den specialviden, der er anvendt i forbindelse med vores bistand, den værdi rådgivningen har tilført sagen samt de involverede medarbejderes erfaring, og under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens art og udfald, den interesse sagen repræsenterer for klienten, arbejdets karakter i øvrigt samt det ansvar, der er forbundet med sagens gennemførsel og sagens resultat.

Advokathonoraret kan være vanskeligt at fastsætte ved modtagelsen af opgaven. Vi oplyser dog gerne efter anmodning – og altid overfor forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg. Ligeledes orienterer vi så tidligt som muligt klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige det oplyste overslag.

Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.

Fakturering
Almindeligvis udsteder vi en faktura i forbindelse med sagens afslutning. Men ved længerevarende sager og i faste klientforhold fakturerer vi som oftest månedsvis eller kvartalsvis enten ved aconto betaling eller efter medgået tid. Aconto betaling anses dog som en forudbetaling og ikke som værende udtryk for hverken den medgåede tid eller den endelige afregning af sagen. Vores betalingsbetingelser er 8- 14 dage fra faktureringsdatoen og angives på fakturaen. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Udlæg
Klienten debiteres særskilt for udlæg og andre relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

Forudbetaling
Klienten anmodes som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger – og undtagelsesvist om forudbetaling af honorar. Det forudbetalte beløb indsættes på vores klientkonto og kan inklusiv eventuel rentetilskrivning anvendes til hel eller delvis udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

Klientmidler
Alle midler, som af vores klienter betros Moltke-Leth, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti. Klientmidlerne indsættes på en klientkonto hos vores bankforbindelse og forrentes. Tilskrevne renter tilfalder klienten.

Ansvarsforsikring
Alle advokater hos Moltke-Leth er ansvarlige for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, ligesom advokaterne hos Moltke-Leth som medlemmer af Advokatsamfundet er underlagt Advokatsamfundets regler.

Alle advokater hos Moltke-Leth er forsikret i Codan forsikringsselskab. Alle advokater hos Moltke- Leth er tillige omfattet af en garantiordning. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokater hos Moltke-Leth uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Dækningsmaksimum er på 50 millioner kroner, dog er dækningsmaksimum for advokat Susanne T. Estrup 2,5 millioner kroner og for advokat Jens Peter Fabricius 5 millioner kroner.

Erstatningsansvaret er begrænset til forsikringens dækningsmaksimum. Det samlede erstatningsbeløb til en klient for en skade kan derfor ikke overstige dette maksimum.

Klienten opfordres derfor til i forbindelse med overdragelse af en sag til en advokat hos Moltke-Leth at overveje, om der er behov for større forsikringsdækning og i givet fald straks orientere advokaten herom. Eventuel tillægsdækning vil herefter blive tegnet for den konkrete sag. Omkostningen hertil vil påhvile klienten.

Vores ansvar omfatter ikke indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Forhold til andre rådgivere
I tilfælde af indhentet rådgivning fra andre rådgivere, som Moltke-Leth efter aftale med klienten har overladt dele af sagens løsning, er Moltke-Leth ikke ansvarlig for den af disse rådgivere ydede bistand uanset at fakturaen stiles til Moltke-Leth . Endvidere hæfter Moltke-Leth ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Moltke-Leth har henvist til.

Klageadgang
Hos Moltke-Leth lægger vi stor vægt på at udføre vores arbejde i overensstemmelse med reglerne om god advokatskik og de advokatetiske regler. Det er således af væsentlig betydning for os at opretholde en god kommunikation og åben dialog med klienten under hele sagsforløbet for at undgå misforståelser.

I tilfælde, hvor der alligevel måtte opstå uoverensstemmelse i forbindelse med vores bistand eller honorar, opfordrer vi klienten til at kontakte den ansvarlige partner for klientforholdet med henblik på at drøfte spørgsmålet og søge uoverensstemmelsen løst gennem dialog.

Moltke-Leth er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler om klager, herunder klageadgang til Advokatnævnet.

Lovvalg og værneting
Tvister mellem klienten og Moltke-Leth kan alene behandles under dansk ret og de danske domstole har enekompetence til at behandle sager om Moltke-Leth rådgivning, herunder krav mod Moltke-Leth.

Arkivering
Moltke-Leth opbevarer dokumenter og sagsakter på arkiv i fem år fra sagens afslutning, hvorefter de makuleres.