Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for den juridiske bistand samt øvrige ydelser, som vi hos Moltke-Leth Advokater påtager os overfor klienten, medmindre andet er aftalt.

Kort præsentation

Hos Moltke-Leth Advokater yder vi professionel og bred rådgivning med forståelse for klientens konkrete og fremtidige behov for bistand. I et rådgivningsforløb lægger vi afgørende vægt på forholdet til klienten og søger derfor at indgå og opretholde en uformel og åben kommunikation med klienten under hele sagsforløbet.

Alle advokater ansat i Moltke-Leth Advokater er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Sagens modtagelse

Ved modtagelsen af en sag fra klienten sikrer vi os, at der ikke foreligger interessekonflikt eller inhabilitet inden vi endeligt påtager os opgaven. Moltke-Leth Advokater har i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom udarbejdet et internt regelsæt, som fastlægger de procedurer, som skal følges ved vurdering om der foreligger en interessekonflikt.

Rådgivning af en klient forhindrer dog ikke, at Moltke-Leth Advokater, med respekt for gældende interessekonflikts regler, kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens.

Alle advokater hos Moltke-Leth Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Moltke-Leth Advokater er undergivet reglerne i Hvidvaskningsloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten i visse sagstyper. Ved mistanke om hvidvask kan Moltke-Leth Advokater være forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet, og vi må i så fald ikke orientere klienten herom. Der henvises til særskilt udarbejdede retningslinjer herfor.

Fortrolighed

Hos Moltke-Leth Advokater er klienten sikret fuld fortrolighed og loyalitet. Alle advokater og medarbejdere er pålagt tavshedspligt og er derved forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af eller om klienten fortroligt.

Alle advokater og medarbejdere hos Moltke-Leth Advokater er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Ophavsret

Hos Moltke-Leth Advokater får klienten de nødvendige rettigheder til det konkrete materiale, som Moltke-Leth Advokater udarbejder i forbindelse med en sag. Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til materialet og arbejdet udviklet, designet, produceret eller på anden måde udviklet, af Moltke-Leth Advokater, tilhører dog som udgangspunkt Moltke-Leth Advokater, medmindre andet er aftalt.

Honorar

Beregning af vores honorar sker med udgangspunkt i medgået tid og den specialviden, der er anvendt i forbindelse med vores bistand, den værdi rådgivningen har tilført sagen samt de involverede medarbejderes erfaring, og under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens art og udfald, den interesse sagen repræsenterer for klienten, arbejdets karakter i øvrigt samt det ansvar, der er forbundet med sagens gennemførsel og sagens resultat.

Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.

Fakturering

Almindeligvis udsteder vi en faktura i forbindelse med sagens afslutning. Men ved længerevarende sager og i faste klientforhold fakturerer vi som oftest månedsvis eller kvartalsvis enten ved aconto betaling eller efter medgået tid. Aconto betaling anses dog som en forudbetaling og ikke som værende udtryk for hverken den medgåede tid eller den endelige afregning af sagen.

Vores betalingsbetingelser er 8- 14 dage fra faktureringsdatoen og angives på fakturaen. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og andre relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

Forudbetaling

Klienten anmodes som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger – og undtagelsesvist om forudbetaling af honorar. Det forudbetalte beløb indsættes på vores klientkonto og kan inklusiv eventuel rentetilskrivning anvendes til hel eller delvis udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

Klientmidler

Alle midler, som af vores klienter betros Moltke-Leth Advokater, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti. Klientmidlerne indsættes på en klientkonto hos vores bankforbindelse(Danske Bank) og forrentes. Tilskrevne renter tilfalder klienten.

Ansvarsforsikring

Moltke-Leth Advokater er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, ligesom advokaterne hos Moltke-Leth Advokater som medlemmer af Advokatsamfundet er underlagt Advokatsamfundets regler.

Moltke-Leth Advokater er forsikret i hos Codan forsikringsselskab. Alle advokater hos Moltke-Leth Advokater er tillige omfattet af en garantiordning. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Moltke-Leth Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Dækningsmaksimum på 50 millioner kroner, dog er dækningsmaksimum for advokat Suzanne T. Estrup 2,5 millioner kroner.

Erstatningsansvaret er begrænset til forsikringens dækningsmaksimum. Det samlede erstatningsbeløb til en klient for en skade kan derfor ikke overstige dette maksimum.

Klienten opfordres derfor til i forbindelse med overdragelse af en sag til en advokat hos Moltke-Leth at overveje, om der er behov for større forsikringsdækning og i givet fald straks orientere advokaten herom. Eventuel tillægsdækning vil herefter blive tegnet for den konkrete sag. Omkostningen hertil vil påhvile klienten.

Vores ansvar omfatter ikke indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Forhold til andre rådgivere

I tilfælde af indhentet rådgivning fra andre rådgivere, som Moltke-Leth Advokater efter aftale med klienten har overladt dele af sagens løsning, er Moltke-Leth Advokater ikke ansvarlig for den af disse rådgivere ydede bistand uanset at fakturaen stiles til Moltke-Leth Advokater. Endvidere hæfter Moltke-Leth Advokater ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Moltke-Leth Advokater har henvist til.

Klageadgang

Hos Moltke-Leth Advokater lægger vi stor vægt på at udføre vores arbejde i overensstemmelse med reglerne om god advokatskik og de advokatetiske regler. Det er således af væsentlig betydning for os at opretholde en god kommunikation og åben dialog med klienten under hele sagsforløbet for at undgå misforståelser.

I tilfælde, hvor der alligevel måtte opstå uoverensstemmelse i forbindelse med vores bistand eller honorar, opfordrer vi klienten til at kontakte den ansvarlige partner for klientforholdet med henblik på at drøfte spørgsmålet og søge uoverensstemmelsen løst gennem dialog.

Moltke-Leth Advokater er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler om klager, herunder klageadgang til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. www.advokatnævnet.dk.

Lovvalg og værneting

Tvister mellem klienten og Moltke-Leth Advokater kan alene behandles under dansk ret og de danske domstole har enekompetence til at behandle sager om Moltke-Leth Advokaters rådgivning, herunder krav mod Moltke-Leth Advokater.

Arkivering

Moltke-Leth Advokater opbevarer dokumenter og sagsakter på arkiv i fem år fra sagens afslutning, hvorefter de makuleres.